SVEICINĀTI DABAS PARKA "PAPE" MĀJAS LAPĀ!

Droši vien Jūs jau ziniet par šo dabas parku! Tomēr mēs aicinām Jūs nelielā virtuālā ceļojumā, lai labāk iepazītu šīs aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas vēsturi, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī piedāvājumus aktīvai dabas atpūtai.

Dabas parks „Pape”
Dabas parks aizņem 10853 ha un tas atrodas pašā Latvijas DR stūrī Rucavas un Nīcas novados. Parka kodolu veido Papes ezers – 12 km2 liels un 0,3 m dziļš piekrastes lagūnveida ezers un Nidas purvs ar tiem pieguļošajām teritorijām. 2002.gadā šīs vietas tika iekļautas Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. Oficiāli dabas parks tika izveidots 2004.gadā. Tas ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā-Natura 2000. Dabas parku „Pape” veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām.

Teritorijas raksturojums.
Kopējā platība: 10853 ha
Teritorija sadalīta 3 funkcionālajās zonās:
1. Lieguma zona (5995 ha) ir izveidota, lai saglabātu Nidas purva, piejūras augsto kāpu un Papes ezera dabas daudzveidību un ekosistēmas.
2. Dabas parka zona (4647 ha) ir izveidota kā buferzona lieguma zonas labākai aizsardzībai. Zonā, saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, veic dabas apsaimniekošanas pasākumus un saimniecisko darbību.
3. Neitrālā zona (211 ha) ir izveidota, lai saglabātu Baltijas jūras piekrastes zvejniekciemu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturiskās vērtības, un nodrošinātu to ilgtspējīgu attīstību.

Dabas parka zonējuma karti, skatīt šeit.

Atbalstitaji
MŪSU ATBALSTĪTĀJI
EU LIFE
Lapas izveidi līdzfinansēja EK LIFE Nature programma
Dienas jautājums
Papes dabas parka fonds, “Pagastmāja”, Rucava, Liepājas rajons, LV-3477 E-pasts:dppape@inbox.lv, Tel: 29224331, Fax: 3423838