Papes ezera biotopu atjaunošanas darbi turpinās

29. februāris, 2016

Šī gada pirmajos divos mēnešos, spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, dabas parkā Pape turpināti Papes ezera biotopu atjaunošanas darbi -  krūmu un koku ciršana un niedru pļaušana niedrāju masīvos, kā arī uz ezera salām. Darbi veikti aptuveni 60 ha platībā. Niedru pļaušanas un krūmu un koku ciršanas pasākumi veikti, lai mazinātu ezera aizaugamu, tādējādi nodrošinot bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos. Tāpat niedru masīvu fragmentācija, koridoru izpļaušana un salu attīrīšana no apauguma veido ezera vidi estētiski pievilcīgāku vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

Niedru pļaušana un krūmu un koku ciršana Papes ezerā, ka arī tā salās, aktīvāk tiek veikta jau otro gadu. Šie darbi ir īstenoti saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka Pape esošajā Papes ezerā. Lielā dumpja populācija un tā dzīvotnes kvalitāte, barošanās iespējas (zivis, abinieki, rāpuļi, bezmugurkaulnieki) raksturo ezera ekoloģisko stāvokli, tāpēc pasākuma plāna lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai sekmīga ieviešana veicinās arī Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.

Niedru pļaušana, kā arī krūmu un koku ciršana ezera salās tiks veikta līdz 15.martam, kad ezerā sāksies sezonas liegums.

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.

 

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.