Niedru masīvus palīdz fragmentēt SIA Royal Reed

26. janvāris, 2016

Neskatoties uz ziemīgajiem apstākļiem dabas parkā Pape, janvārī turpinās Papes ezera biotopu atjaunošanas darbi – krūmu, koku ciršana un niedru pļaušana uz Papes ezera salas, kā arī niedru koridoru izpļaušana niedrāju masīvos.

Lai aktīvāk ritētu niedru pļaušanas darbi, Pasaules Dabas Fonds uzsācis sadarbību ar Rucavas pagasta uzņēmumu SIA Royal Reed. SIA Royal Reed veic niedru pļaušanu pasākumu plānā lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā speciāli noteiktajās vietās – izpļaujot noteikta platuma koridorus, tādējādi fragmentējot niedru masīvus.

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka „Pape” Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.