Papes ezerā iestājies klusums sezonālā lieguma laikā

30. marts, 2016

Martā Papes ezerā dabas parkā “Pape” iestājies klusuma periods, lai nodrošinātu mieru un netraucētu putnu ligzdošanu. Pasaules Dabas Fonds, iestājoties pavasarim, pārtraucis krūmu un koku ciršanu, kā arī niedru pļaušanu un citus darbus. Šī gada jūnijā, jūlijā plānots atgriezties ezerā un turpināt lielā dumpja biotopu atjaunošanas pasākumus. Apauguma novākšanas pasākumi Papes ezerā nepieciešami, lai mazinātu ezera aizaugšanu, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos. 

 

“Iepriekšējā gada darba cēliens mums bijis ļoti vērtīgs, apgūstot jaunās tehnikas iespējas un izzinot saimnieciski efektīvāko darba plānojumu. Šajā gadā līdz sezonālajam liegumam niedru pļaušanas darbi paveikti aptuveni 70 ha platībā, kā arī daļēji veikta nocirsto krūmu dedzināšana.  Esam gandarīti par paveikto, bet, beidzoties sezonālajam liegumam, mūs gaida ražīgs, jauns darba cēliens,” stāsta Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors. 

 

Atsevišķās vietās apauguma novākšana un seklūdeņu dīķu un līču atjaunošana Papes ezerā atļauta no 1.jūnija, bet galvenie darbi visā ezerā atsāksies no 1.jūlija.

 

Niedru pļaušana un krūmu un koku ciršana Papes ezerā, kā arī tā salās, seklūdeņu dīķu un līču atjaunošana aktīvāk tiek veikta jau otro gadu. Darbi ir veikti saskaņā ar dabas parka “Pape” dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā. Lielā dumpja populācija un tā dzīvotnes kvalitāte raksturo ezera ekoloģisko stāvokli, un pasākuma plāna lielā dumpja  dzīvotnes saglabāšanai sekmīga ieviešana veicinātu arī Papes ezera dabas daudzveidības saglabāšanu kopumā. Izpļautie niedrāji, atjaunotie seklūdens dīķi un līcīši veidos pievilcīgāku ezera veidolu arī vietējiem iedzīvotājiem, makšķerniekiem un tūristiem.

 

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.

 

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.