Papes ezerā atsākušies biotopu atjaunošanas darbi

21. jūlijs, 2016

Jūlijā dabas parkā Pape atsākta Papes ezera biotopu atjaunošana. Šobrīd tiek veikta apauguma novākšana niedrāju masīvos, lai sagatavotos kanālu caurteces atjaunošanas darbiem. Pēdējo gadu laikā kanāli, kas savieno dīķu sistēmas niedrājos, ir aizskaloti un aizsērējuši, veidojot noslēgtus un izolētus dīķus ezerā, kur vairs nenotiek ūdens apmaiņa ar atklāto ūdens daļu. Šie dīķi strauji aizaug ar niedrēm un meldriem, veidojot biezu nogulu (detrīta) slāni. Tādējādi, lai niedrājos uzlabotu ūdens apmaiņu starp ezera dažādām vietām (Šāvēju dīķis, Stirnienes dīķis, Līgupes dīķi), ūdensputnu ligzdošanas un uzturēšanās apstākļus, kā arī zivju nārstošanas, ziemošanas apstākļus ezerā, saglabātu ezera biotopus un to mozaīku, ir nepieciešama ezera kanālu, gultnes tīrīšana un atjaunošana. Kanālu aizsērējumu tīrīšanu plānots veikt kopumā gandrīz 5 km garumā, šādi atjaunojot patstāvīgu caurplūdi. Kanāla aizsērējumu tīrīšanu plānots uzsākt augusta sākumā. 

Augustā tiks turpināta arī seklūdens dīķu un līču atjaunošana un uzturēšana. Šo darbu apjoms vēl projektā plānots 179 ha platībā.

Papes ezera biotopu atjaunošana darbi ir īstenoti saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018. gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka Pape esošajā Papes ezerā. Lielā dumpja populācija un tā dzīvotnes kvalitāte, barošanās iespējas (zivis, abinieki, rāpuļi, bezmugurkaulnieki) raksturo ezera ekoloģisko stāvokli, tāpēc pasākuma plāna lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai sekmīga ieviešana veicinās arī Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.

 

 Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.