Rudenī paveikti plaši kanālu caurteces atjaunošanas darbi Papes ezerā

30. decembris, 2016

Augustā Papes ezerā tika uzsākta kanālu caurteces atjaunošana, aptuveni 5 km kopējā kanālu garumā. Līdz decembra beigām kanālu atjaunošana veikta vairāk kā 4 km kopgarumā, tuvojoties darbu noslēgumam.

Kanālu caurteces atjaunošanas mērķis ir atjaunot ūdens apmaiņu ezerā, kā arī uzlabot zivju nārstošanas, ziemošanas un ūdensputnu ligzdošanas un uzturēšanās apstākļus ezerā, saglabājot ezera biotopus un to mozaīku. Vēl vasarā kanāli, kas savienoja dīķu sistēmas niedrājos, bija aizsērējuši, veidojot izolētus dīķus ezerā, kuri strauji aizaug ar niedrēm un meldriem, veidojot biezu nogulu (detrīta) slāni.

Septembrī tiks atsākta arī seklūdens dīķu un līču atjaunošana un uzturēšana 179 ha platībā. Veicot daļu darbu mazajos seklūdens dīķos ezera ziemeļu daļā, ka arī niedrāju masīvu līčos, šie darbi tiks turpināti vēl arī pēc sezonālā lieguma nākamajā vasarā jūlija mēnesī.

Papes ezera biotopu atjaunošana darbi norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Gan seklūdens dīķu un līču atjaunošana un uzturēšana, gan kanālu caurteces atjaunošana ir veikta  saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka “Pape” esošajā Papes ezerā.

 

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.