Uz sezonālā lieguma laiku apturēti darbi Papes ezerā

31. marts, 2017

 

 

Martā pabeigta kanālu caurteces atjaunošana turpat 5 km kopgarumā. Kanālu caurteces atjaunošanas mērķis ir atjaunot ūdens apmaiņu ezerā, uzlabot arī zivju nārstošanas, ziemošanas un ūdensputnu uzturēšanās apstākļus ezerā.

Apauguma novākšana un seklūdeņu dīķu un līču atjaunošanas darbi Papes ezerā tiks atsākti no 1.jūnija, bet galvenie darbi plānoti atsākt ar jūlija sākumu. Apauguma novākšanas pasākumi Papes ezerā nepieciešami, lai mazinātu ezera aizaugšanu, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos.

Niedru pļaušana un krūmu un koku ciršana Papes ezerā, kā arī tā salās, seklūdeņu dīķu un līču atjaunošana aktīvāk tiek veikta jau trešo gadu. Darbi ir veikti saskaņā ar dabas parka “Pape” dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018. gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā.

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.