Vasarā atsākušies biotopu atjaunošana darbi Papes ezera niedrājos

7. augusts, 2017

Jūlijā dabas parkā Pape atsākta Papes ezera biotopu atjaunošana. Šobrīd tiek veikta seklūdens dīķu un līču atjaunošana un uzturēšana un niedrāju masīvu fragmentācija, darbus veicot Pasaules Dabas Fonda darbiniekiem un ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Royal reed”. Šo darbu apjoms vel projektā plānots vairāk nekā 100 ha platībā, bet tā sekmes un darbu izpildi ietekmēs ūdens līmenis Papes ezerā.

Lielā dumpja aizsardzība un dzīvotnes saglabāšana dabas parka Pape esošajā Papes ezerā norit pateicoties projektam Nr.LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Papes ezera biotopu atjaunošana darbi ir īstenoti saskaņā ar dabas parka Pape dabas aizsardzības plānu 2007. – 2018.gadam, kā arī pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka Pape esošajā Papes ezerā. Lielā dumpja populācija un tā dzīvotnes kvalitāte, barošanās iespējas (zivis, abinieki, rāpuļi, bezmugurkaulnieki) raksturo ezera ekoloģisko stāvokli, tāpēc pasākuma plāna lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai sekmīga ieviešana veicinās arī Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.

Dabas parks “Pape” izveidots 2003. gadā. Tā izveides mērķis ir aizsargāt unikālu starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus.