Noslēdzies projekts "Zivju resursu uzraudzība Lejaskurzemē"

22. jūnijs, 2018

Projekta “Zivju resursu uzraudzība Lejaskurzemē”” mērķis bija zivju resursu aizsardzība un kontrole Lejaskurzemē.

Zivju resursi ir nozīmīga Latvijas dabas bagātība, kuru izmantošanu regulē normatīvie akti (t.i. Makšķerēšanas not., Zvejniecības lik.,utt). Šo normatīvo aktu ievērošanas kontrole ir ļoti aktuāla. Projekts tika īstenots Latvija-Lietuvas pierobežā, kur līdztekus latviešu makšķerniekiem sastopami arī lietuvieši, kuriem bieži vien trūkst informācijas par zivju resursu izmantošanas normatīvajiem dokumentiem Latvijā. Visa gada laikā ir nepieciešama regulāra ūdenstilpņu kontrole, lai pārbaudītu un kontrolētu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī preventīvi informētu par normatīvo aktu prasībām un to ievērošanas nepieciešamību. Apsekojot Baltijas jūras piekrasti, īpaša uzmanība tika pievērsta atpūtas sezonas laikā, kad pieaug tūristu un atpūtnieku skaits. Kā preventīvi pasākumi projektā paredzētas informatīvas aktivitātes – pārrunas ar atpūtas objektu apsaimniekotājiem/atpūtas organizētājiem, informēšana par likumdošanā noteiktām un sezonāli aktuālām prasībām zivju resursu aizsardzības jomā.

Projektā laikā tika veikti 120 reidi Dienvidkurzemē (makšķerēšana un zvejas noteikumu ievērošanas pārbaudes) pastāvīgi un kopā ar Valsts vides dienestu, pašvaldības policiju projekta teritorijā un Baltijas jūras piekrastē. Darbi bieži tika veikti brīvdienās vai vēlos vakaros. Visintensīvākās pārbaudes notika 2018.gada februāra – jūnija periodā. Reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem, sūdzībām salīdzinoši liela daļa reidu veikta dabas parka “Pape’” teritorijā Papes ezerā, kā arī Baltijas jūras piekrastē.

Kopumā pārbaudīti vairāk kā 1400 makšķernieku, ūdensobjektu apmeklētāju. Makšķernieki informēti par makšķerēšanas un zvejas normatīvo aktu prasībām. Kopumā sastādīti 6 protokoli (nemarķēti zvejas rīki (ūdu, palaideņu, tīklu izņemšana, makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi).