Polderu pļavas

Putnu vērošana Apskates objekts

Papes polderis ir ar dambjiem norobežota, nosusināta platība palienēs – ezera applūstošajās pļavās. Papes polderu platība ezera ziemeļos pašreiz ir 550 ha. 

Lai polderus uzturētu, tika izveidota polderu stacija. Savu darbību polderu stacija uzsāka 70to gadu sākumā. Pirms sūkņu stacijas izbūves, slapjās ezera piekrastes pļavas izmantoja tikai siena pļaušanai. 

Stacijā ar sūkņu palīdzību regulē augsnes mitrumu: pavasaros un rudeņos pa meliorācijas sistēmām ūdeni iepludina novadgrāvjos, tālāk tas nonāk maģistrālajā grāvī, no kura to pārsūknē apvedgrāvī, kas savienots ar Papes ezeru. Ja nepieciešams, sūkņi var darboties arī pretējā virzienā, laukus apūdeņojot.

Papes ezera Ziemeļu polderis ir laba vieta putnu vērošanai.