Ornitoloģijas stacija

Putnu vērošana Apskates objekts

Kopš 1966.gada Papes ciema vidus daļā darbojas putnu novērošanas stacija, kur tiek gredzenoti un uzskaitīti migrējošie gājputni. 

Ekskursijas ir iepriekš jāpiesaka!
Tālruņi: +371 63400341 (putnu stacija), +371 29236300 (Oskars Keišs).
Darba laiks: augusts – novembris
Rudens periodā ir iespējams pieteikties ekskursijās, lai iepazītos ar ornitologu darbu un uzzinātu vairāk par putnu migrāciju. Katru gadu putnu stacija darbu uzsāk neilgi pirms putnu rudens  migrācijas sākuma t.i. augusta sākumā un darbojas līdz novembra vidum. Pārējā laikā tā ir slēgta.

Pētījumi Papes ornitoloģijas stacijā

No 1966. gada līdz 1968. gadam putnu ķeršana Papes ornitoloģijas stacijā notika tikai ar tīkliem, bet 1968.gadā, saņemot dāvanā no Ribači ornitoloģiskā stacionāra murdu, sāka izmantot to. 1992.gadā un tā līdz šim laikam, tiek izmantots mazais ”Helgolandes” murds.  

Gandrīz četrdesmit sezonu laikā noķerti aptuveni miljons putnu no vairāk kā 130 sugām, tomēr nepietiekoša darbaspēka dēļ apgredzenoti aptuveni 70%. Līdz šim laikam saņemtas vairāk kā 3000 ziņu par Papē gredzenoto putnu atradumiem no vairāk kā 31 valsts. Savukārt, stacionārā noķerti vairāk kā 2000 citur gredzenotu putnu.

Vienlaicīgi ar migrējošo putnu ķeršanu un gredzenošanu Papes ornitoloģiskajā stacionārā veikti arī citi pasākumi migrācijas īpatnību noskaidrošanai: dienā migrējošo putnu vizuālās uzskaites, nakts migrantu novērojumi (balsu uzskaites, novērojumi ar teleskopu uz Mēness diska), kā arī 90-tos gados uzsāktas migrējošo pūču vizuālās nakts uzskaites starmetēja gaismā (unikāla metode, kāda līdz šim Eiropā izmantota vienīgi Papes stacionārā, idejas autors G. Graubics). Tiek veikta arī noķerto putnu morfoloģisko un fizioloģisko parametru reģistrēšana (svara un spārna garuma mērījumi, spārnu formula, tauku rezerves, spalvu maiņa). Pētīta arī putnu rudens migrācijas orientācija. Veikta atsevišķu sugu parazitārā izmeklēšana. Sākot ar 1981.gadu speciāla vērība pievērsta neregulāro migrantu (invazīvo sugu) skaita dinamikas reģistrācijai. Īpaša uzmanība veltīta dažu sugu vai grupu lokālo migrācijas īpatnību izsekošanai. Pēdējos gados paralēli tam darbs Papē orientēts ar nolūku pētījumu datus izmantot migrācijas monitoringa ietvaros.

Pateicoties putnu izpētei Papē, Latvijas ornitofauna papildinājusies ar daudzām jaunām sugām, piemēram, Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta), Pallasa ķauķis (Locustella certhiola), Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus), Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus), Meža stērste (Emberiza rustica), Mazā stērste (Emberiza pusilla) un vēl citām.

Jāatzīmē arī Papē noķertie sikspārņi, kuru skaits bija sevišķi liels 1985.gada rudenī – 684 īpatņi (tai skaitā dažas ļoti retas sugas).

Papes putnu sugu saraksts!