Līgupe

Apskates objekts

Līgupe ir viena no Papes ezera sateces baseina upēm. Tā tek cauri Ķirbas purvam, savācot un ik gadus ienesot ezerā apmēram 25 milj. m³ ūdens. Tecējuma pēdējo kilometru pirms ietekas ezerā Līgupe plūst pa kanālu, kura krastos aug alkšņu mežs. Līgupe ir nozīmīga migrējošām zivju sugām (lašiem, forelēm), kas nārsto upes augštecē. Līgupes ieteka ezerā ir barošanās vieta kaijām un zīriņiem.

Upes gultne ir vairākkārt pārveidota. Pirmoreiz Līgupi iztaisnoja 1929. gadā, kanālu izrokot ar rokām. No 1969. gada Līgupes ieteku ezerā nosprostoja slūžas, lai daļu ūdeņu novadītu pa kanālu uz Paurupi. 1996. gadā atvēra slūžu vārtus, lai upes ūdeņi atkal ieplūstu ezerā.