Pasaules Dabas Fonds veic palieņu pļavu un dabas daudzveidības atjaunošanu Papes ezera krastos

1. novembris, 2020

2020. gada oktobrī uzsākts projekts “Papes ezera palieņu pļavu apsaimniekošana”, kurā Pasaules Dabas Fonds ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno dažādus dabas aizsardzības plāna pasākumus dabas daudzveidības uzturēšanai dabas parka „Pape” palieņu pļavās. Šie pasākumi aptver tādu mērķu īstenošanu parkā, kā bioloģiski nozīmīgo Papes ezera piekrastes palieņu pļavu saglabāšanu un apsaimniekošanu, Papes ezera bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, informācijas pieejamības nodrošināšanu par dabas vērtībām un parka apsaimniekošanu.

Projektā līdz 2021. gada 1. novembrim plānots veikt piekrastes apauguma novākšanu niedrāja uz palienes pārejas joslā, atbrīvojot 4,59 ha lielu teritoriju un mazinot ezera piekrastes straujo aizaugšanu. Tāpat tiks veikta arī krūmu un atvašu izciršana 19 ha platībā piekrastes palienu pļavās, kā arī atkritumu savākšana un izvešana. Pēc pļavu atjaunošanas tās kļūs par ganībām DP “Pape” mītošajiem savvaļas zālēdājiem.

Projekts īstenots, lai nodrošinātu DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2021) prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu. Papildus projekta ietvaros tiek nodrošināta sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām, tās aizsardzības un apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

Papes ezera piekrastes teritorija ir bioloģiski vērtīga un svarīga atpūtas, kā arī barošanās vieta daudzām migrējošām putnu sugām – zosīm, dzērvēm, grīšļu ķauķim, kas ir iekļauts apdraudēto putnu sugu sarakstā. Aizaugot Papes ezera piekrastei, samazinās arī piemēroti dzīves apstākļi dažādām retām pļavu augu un dzīvnieku sugām. Uzturot šo teritoriju, galvenais uzdevums ir samazināt niedrāju izplešanos un atjaunot pļavu veģetāciju. Pļaušanai paredzētās platības atrodas aploka teritorijā, līdz ar to pēc pļaušanas tās kļūs par barošanās vietu savvaļas zirgiem un taurgovīm, kuras primāri palīdz uzturēt ezera piekrastes palieņu pļavas un veidot tajās bioloģiski augstvērtīgu zālāju.

Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.