Pasaules Dabas Fonds turpina iesākto darbu dabas daudzveidības saglabāšanā un Papes ezera apsaimniekošanā

2. augusts, 2021

Turpinot dabas daudzveidības uzturēšanas darbu, kopš 2021. gada 1. jūlija dabas parkā "Pape" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir uzsākts projekts "Papes ezera apsaimniekošana".

Papes ezera teritorija ir iekļauta ES nozīmes aizsargājamo teritoriju sarakstā. Parkā konstatēti 22 ES nozīmes biotopi, 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. Teritoriju šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Kopumā šīs dabas vērtības dabas parku ierindo nozīmīgāko Latvijas Natura 2000 teritoriju vidū.

Papes ezers ir aizaugošs lagūna tipa ezers ar sāļūdens veģetāciju, kura kopējā platība ir 2985 ha. Tas atrodas piejūras zemienē, nepilna kilometra attālumā no Baltijas jūras. Laika gaitā dažādi ūdens regulēšanas pasākumi pasliktinājuši ezera ūdens apmaiņas procesu, samazinot jūras iesāļā ūdens ieplūšanu ezerā, skābekļa daudzumu ūdenī, tā rezultātā notika intensīvs ezera aizaugšanas un eitrofikācijas process. Pasliktinoties ezera ekoloģiskajai situācijai, tika radīti nelabvēlīgi apstākļi putnu un zivju dzīvei ezerā. Turpmākajā ezera apsaimniekošanā prioritāra ir tā hidroloģiskā režīma daļēja atjaunošana un stabilizēšana.

Projekta ietvaros plānots uzlabots ūdens apmaiņu, mazinot dūņu sanesumu veidotos aizsērējumus starp Papes ezeru un Papes kanālu. Atjaunotie kanāli nodrošinās ātrāku ūdens apmaiņu starp Papes ezeru un Baltijas jūru, uzlabojot dzīves apstākļus migrējošajām zivju sugām, kas kalpo par barību ūdensputniem. Tāpat tiks samazināta niedrāju izplatība atklātā ūdens virzienā. Tiks kontrolēta un samazināta invazīvās sugas – Amerikas ūdele, populācija Papes ezera teritorijā, ar mērķi uzlabot Papes ezera ūdensputnu ligzdošanas iespējas.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt pakāpenisku dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2023) prioritāro pasākumu ieviešanu dabas lieguma - Papes ezers teritorijā, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu (Natura 2000 teritorija). Projekta ieviešana ilgtermiņā ir saistīta ar Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.