Noslēdzies projekts "Papes ezera apsaimniekošana"

17. oktobris, 2022

Laika gaitā dažādi ūdens regulēšanas pasākumi pasliktinājuši ezera ūdens apmaiņu, samazinot jūras iesāļā ūdens ieplūšanu ezerā un skābekļa daudzumu ūdenī, tā rezultātā notikusi intensīva ezera aizaugšanas un eitrofikācijas process. Pasliktinoties ezera ekoloģiskajai situācijai, tika radīti nelabvēlīgi apstākļi arī putnu un zivju dzīvei ezerā.

Lai uzlabotu situāciju, projekta ietvaros veikti niedrāju pļaušanas darbi, uzlabota ūdens apmaiņa, mazinot dūņu sanesumu veidotos aizsērējumus starp Papes ezeru un Papes kanālu. Atjaunotie kanāli nodrošinās ātrāku ūdens apmaiņu starp Papes ezeru un Baltijas jūru, uzlabojot dzīves apstākļus migrējošajām zivju sugām, kas kalpo par barību ūdensputniem. Samazināta niedrāju izplatība atklātā ūdens virzienā, tādejādi veicinot ūdens viļņošanos, kas dabiskā veidā kavē tā aizaugšanu.

Regulārai ezera apsaimniekošanai ir būtiska nozīme šī unikālā ezera un tā ekosistēmas saglabāšanā.

Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.