Uzsākts projekts dabas daudzveidības saglabāšanai Papes ezerā

1. novembris, 2022

Projekta laikā tiks samazināts niedru apaugums uz divām Papes ezera salām, kā arī veikti niedru pļaušanas darbi Papes ezerā un tā piekrastē, lai veicinātu ūdens apmaiņu starp Papes ezeru un Baltijas jūru un uzlabotu dzīves apstākļus migrējošām zivju sugām, kas kalpo par barības bāzi daudzām ūdensputnu sugām, gan arī, lai ierobežotu monogāmas niedru kultūras attīstību, kas pārņem citu piekrastes veģetāciju. Šobrīd Pasaules Dabas Fonds kopumā apsaimnieko 426 ha zālāju Papes ezera austrumu un ziemeļu daļā, izmantojot gan savu darbaspēku un tehnisko nodrošinājumu, gan arī lielos zālēdājus savvaļas zirgus un taurgovis. Ik gadu dabas parku “Pape” apmeklē aptuveni 3000 tūristu no vairāk nekā 23 pasaules valstīm, kuri ierodas lai apskatītu retas, izzūdošas zirgu un tauru ganības, kas ir arī viena no apmeklētājām dabas apskates teritorijām Dienvidkurzemē.

Dabas parks "Pape" ir viens no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Parkā konstatēti 22 ES nozīmes biotopi, 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas. Teritoriju šķērso Baltās jūras – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Papes ezera palieņu pļavās ir konstatēts arī starptautiski apdraudētais grīšļu ķauķis (Acrocephalus paludicola), kur atrodas tā iespējamais ligzdošanas un barošanās biotops. Kopumā šīs dabas vērtības dabas parku ierindo nozīmīgāko Latvijas Natura 2000 teritoriju vidū.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2024) prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu. Projekta ieviešana ilgtermiņā ir saistīta ar Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Šī projekta īstenošana notiek, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam.