Makšķerniekiem

Papes ezers un kanāls ir iemīļota makšķernieku vieta! Šeit sastopamas arī zivis, kuras parasti dzīvo tikai jūrā.

Papes ezera kanālā konstatētas 16 zivju sugas, tostarp līdaka (Esox lucius), plaudis (Abramis brama), plicis (Blicca bjoerkna), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), sudrabkarūsa (Carassius auratus), ālants (Leuciscus idus), vīķe (Alburnus alburnus), ausleja (Leucaspius delineatus), spidiļķis (Rhodeus sericeus), asaris (Perca fluviatilis), ķīsis (Gymnocephalus cernua), deviņadatu stagars (Pungitius pungitius), trīsadatu stagars (Gasterosteus aculeatus), vimba (Vimba vimba) un plekste (Platichthys flesus trachurus), kā arī platspīļu vēzis (Astacus astacus). Par Papes ezerā sastopamajā zivīm - šeit!

 

Makšķerēšanai Papes ezerā un kanālā nepieciešama:

  • MAKŠĶERĒŠANAS KARTE kopā ar personu apliecinošu dokumentu | Kur iegādāties karti?
  • Papes ezera airu laivas reģistrācijas karte (ja tiek izmantota airu laiva līdz 5Zs dzinēju) | Kā reģistrēt?

Makšķerēšanas kārtība Papes ezerā un kanālā 

Pirms dodaties makšķerēt, lūdzu, rūpīgi iepazīstaties ar makšķerēšanas kārtību Papes ezerā un kanālā.  

Ziņot par pārkāpumiem!

Papes dabas parka fonds: +371 29224331, imednis@pdf.lv

Dabas aizsardzības pārvalde: +371 67509545

Par noteikumu neievērošanu fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no 14,23 EUR līdz 711,44 EUR atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam.

 

Papes ezers
Papes ezers

Papes ezers un tā apkārtne ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas, migrējošo putnu, īpaši ūdensputnu, koncentrācijas vieta.