„Papes dabas parka fonda kapacitātes uzlabošana dabas un kultūras vērtību apzināšanai un vizualizēšanai”

Mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot fonda materiāltehnisko bāzi - iegādāties fototehniku dabas (ainavu, dzīvnieku un makro attēlu) fotografēšanai, lai nodrošinātu dabas parkā "Pape" esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, fotofiksēšanu un iegūto materiālu izmantošanu sabiedrības informēšanai un izglītošanai gan dabas parka interneta vietnē, gan citos informācijas līdzekļos.

 

Pamatojums: Fonda darbības mērķis ir saistīts ar dabas parkā "Pape" esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un aizsardzību, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu, organizācijai nepieciešams veidot atbilstošu materiāltehnisko bāzi. Projektā ir paredzēts iegādāties profesionālu digitālo spoguļkameru, kā arī 3 dažāda veida objektīvus, lai varētu nodrošināt ainavu, dzīvnieku un mikro attēlu uzņemšanu, apstrādi un saglabāšanu.

 

Ieguvumi: Projekta rezultātā tika uzlabota fonda materiāltehniskā bāze, pašu spēkiem veikt dabas parkā "Pape" esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un fotofiksāciju. Iegūtie foto materiāli izmantoti bukletu un citu informatīvo materiālu publicēšanai, sabiedrību informējošas un izglītojošas informācijas publicēšanai dabas parka interneta vietnē, kā arī informatīvo stendu izgatavošanai dabas takām un citiem apskates objektiem dabas parka teritorijā. Projekta rezultāti būs pieejami un noderīgi gan Papes dabas parka fondam, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un teritorijas apmeklētājiem.

 

Projekta izmaksas: 2287 Ls

 

Finansētājs: ELFLA LEADER (90%) – 2058,30 Ls

 

Pašu finansējums: (10%) – 228,70 Ls. Līdzfinansējuma nodrošinājums no Ignases Šopa ziedojuma.

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds.