„Tehniskā aprīkojuma iegāde dabas parka “Pape” teritorijas sakopšanai un infrastruktūras apsaimniekošanai”

Mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties pamatlīdzekli (traktoru ar attiecīgo aprīkojumu t.i. pļaujmašīnu, smalcinātāju un piekabi), lai nodrošinātu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī dabas parka "Pape" apmeklētājiem pieejamību dabas tūrisma infrastruktūrai un apskates objektiem, uzlabojot vides infrastruktūras apsaimniekošanas kvalitāti, efektivitāti un regularitāti.

 

Pamatojums: Projekta pamatojums ir dabas parka "Pape" dabas aizsardzības plāns (2007-2017), kurā ir noteikta esošā un plānotā vides infrastruktūra. Dabas taku kopgarums dabas parkā ir 35 km, un līdz šim tās tika daļēji apsaimniekotas t.i. izpļauts takas maršruts, ceļmalas, atpūtas vietas, kā arī atjaunotas informācijas zīmes, norādes un savākti atkritumi iespēju robežās, izmantojot trimeri un citus pārvietošanās līdzekļus līdz attiecīgajam objektam. Diemžēl, trūkstot atbilstošai tehnikai ar aprīkojumu, šis process ir samērā lēns, darbietilpīgs, mazefektīvs un dārgs, jo darba apjoms tūrisma sezonā ir liels. Tādējādi projektā paredzētā pamatlīdzekļa iegāde ar aprīkojumu palīdzēs daudz operatīvāk un ekonomiskāk apsaimniekot (appļaut un savākt atkritumus) gan dabas takas, gan arī apskates objektus, līdz ar to uzlabosies esošās vides infrastruktūras pieejamība gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī parka apmeklētājiem.

 

Ieguvumi:

- Papildus finansējums tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai.

- Teritorijas labiekārtošana (taku uzturēšana 35 km garumā, atkritumu apsaimniekošana utt.)

 

Projekta izmaksas: 13993,90 Ls

 

Finansētājs: ELFLA LEADER (90%) – 12594,51 Ls

 

Pašu finansējums: (10%) – 1399,39 Ls. Līdzfinansējuma nodrošinājums no Ignases Šopa ziedojuma.

 

Projekta ieviesējs: Papes dabas parka fonds