“Palieņu pļavu apsaimniekošana dabas parkā Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 8. aprīlis – 2014. gada 31. jūlijs

 

Projekta „Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape” virsmēŗkis bija nodrošināt dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu – t.sk. mērķi 4.2.9. Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi saistīti ar Latvijas  starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu t.i. Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu, un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām, un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

 

 

Lai veiktu bioloģiski vērtīgo ezera palieņu (seslērijas un molīniju) pļavu apsaimniekošanu un uzturēšanu Papes ezera austrumu piekrastē (Brušvītos), kopš 1999.gada Pasaules Dabas Fonds palieņu pļavas nogana izmatojot zirgus un taurgovis, kas ganās iežogotās platībās 426ha.

"Ganīšana ir vienīgais risinājums šo pļavu uzturēšanai, jo mitrie dabas apstākļi, ciņainums un akmeņi, neatļauj šo platību appļaušanu veģetācijas sezonā," skaidro Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda lauku attīstības programmas vadītājs.

Īstenojot projektu ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, zirgu un tauru ganībās tika uzstādīti jauni receklētās plastmasas aploka mieti, kas nodrošinās turpmāku iespēju īstenot pļavu apsaimniekošanu noganot.

Dabas parks „Pape” ir unikāla teritorija – tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur atgriezti lielie savvaļas zālēdāji tauri, sumbri un savvaļas zirgi.