Projekti

Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 10. jūnijs – 2016. gada 20. novembris

Projekta virsmērķis ir nodrošināt dabas parka „Pape” Dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķi t.i. 4.2.9. "Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas", lai sekmētu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību

Readmore

Zivju resursu aizsardzība dabas parkā “Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. jūnijs – 2016. gada 30. decembris

Zivju resursi Papes ezerā ir nozīmīga barības bāze putniem. Tie ir arī rekreācijas avots, taču ezera specifika - lielums (2200 ha), niedrāji (80 %), saliņas, aizauguši līči, upju ietekas, kanāli, niedrājos esošie dīķi, ir grūti izkontrolējami, tāpēc Papes ezera zivju resursi bieži tiek iegūti nelikumīgi.

Readmore