Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 10. jūnijs – 2016. gada 20. novembris

Projekta virsmērķis ir nodrošināt dabas parka „Pape” Dabas aizsardzības plāna (2007-2018) atsevišķu prioritāro pasākumu ieviešanu – Mērķi t.i. 4.2.9. "Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas", lai sekmētu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību

Dabas parks "Pape" ir viens no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Parkā konstatēti 22 ES nozīmes biotopi, 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas. Teritoriju šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Kopumā šīs dabas vērtības dabas parku ierindo nozīmīgāko Latvijas Natura 2000 teritoriju vidū.

2007.gadā tika apstiprināts parka Dabas aizsardzības plāns (2007-2018). Projektā risināmā galvenā problēma ir saistīta tieši ar bioloģiski vērtīgo ezera palieņu (seslērijas un molīniju) pļavu apsaimniekošanu un uzturēšanu Papes ezera austrumu piekrastē (Brušvīti).

Ganīšana ir vienīgais risinājums šo pļavu uzturēšanai, jo mitrie dabas apstākļi, ciņainums un akmeņi, neatļauj šo platību appļaušanu veģetācijas sezonā. Turklāt zirgi un govis arī nograuž krūmus, niedru atvases, samazinot to izplatību. Palieņu saglabāšana (ap 300 ha, t.i. 60% no kopējās platības) ir viena no DAP prioritārajiem pasākumiem. 

 

Īstenojot projektu ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, zirgu un tauru ganībās tiks turpināts uzstādīt jaunus receklētās plastmasas aploka mietus, kas nodrošinās turpmāku iespēju īstenot pļavu apsaimniekošanu noganot.