Projekti

COASTLAKE – “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”

Finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. septembris – 2017. gada 31. augusts

Projekta laikā tiks uzlabots lielā dumpja aizsardzības statuss un ekosistēmu funkcijas divos lielajam dumpim nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā – Engures ezerā un Papes ezerā. Tiks uzlabotas un atjaunotas esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī novērtēta ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekme uz sugām. Veicināta sabiedrības izpratne par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus.

Readmore