COASTLAKE – “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”

Finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. septembris – 2017. gada 31. augusts

Projekta laikā tiks uzlabots lielā dumpja aizsardzības statuss un ekosistēmu funkcijas divos lielajam dumpim nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā – Engures ezerā un Papes ezerā. Tiks uzlabotas un atjaunotas esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas, kā arī novērtēta ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekme uz sugām. Veicināt sabiedrības izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis: Balstoties uz Eiropas Savienības Sugu aizsardzības plānu, uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu Latvijā un Eiropas Savienībā.

 

Projekta numurs: LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE

Projekta akronīms: COASTLAKE

 

Projekta uzdevumi:

- Uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu un ekosistēmu funkcijas divos lielajam dumpim nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā – Engures ezerā un Papes ezerā, kas abi ir Natura 2000 teritorijas.

- Samazināt tiešos un netiešos lielā dumpja populācijas ietekmes draudus, sekmējot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanu, t.sk., uzlabojot un atjaunojot esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas.

- Novērtēt ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugām projekta laikā, kā arī iestrādāt šo informāciju turpmākajos teritoriju apsaimniekošanas plānos un sugu aizsardzības vadlīnijās.

- Engures ezerā izveidot lielā dumpja sugas aizsardzības demonstrējuma teritoriju, lai uzlabotu zināšanas par lielā dumpja vajadzībām attiecībā uz biotopiem. Radīt plaši piemērojamu un reģionāli pārbaudītu biotopu atjaunošanas metodi, tādējādi sekmējot turpmāku lielā dumpja aizsardzību Latvijā un boreālajā reģionā.

- Veicināt sabiedrības izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicinot no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību. Atbalstīt dabas aizsardzības jautājumu integrāciju biznesa sektorā.

 

Projekta aktivitātes:

- Vienlaidu niedru masīvi tiks fragmentēti, tos pļaujot un tādējādi atjaunojot mozaīkveida ainavu ezera aizaugušajās daļās. 

- Tiks pētīts, kā lietderīgi izmantot ezera biomasu vietējā uzņēmējdarbībā, analizēta ES pieredze un vērtēti atsevišķu pasākumu īstenošanas ekonomiskie aspekti.

- Sistemātiski tiks uzskaitīti putni, pētīta ūdens kvalitāte, lielā dumpja barības bāze, analizēts, kā dažādās dzīvotnes veido Papes ezera unikālo ainavu, kāda ir ezera veģetācija.

- Tiks izveidota īpaša demonstrācijas vieta, kurā varēs iepazīties ar ezerā veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

- Tiks stāstīts par ezeru un lielo dumpi ekskursijās, fotoizstādē un dokumentālā filmā.

 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds, www.ldf.lv

Projekta vadītājs – Ģirts Strazdiņš, girts.strazdins@ldf.lv

 

Projekta partneri:

Pasaules Dabas Fonds www.pdf.lv

Engures ezera dabas parka fonds www.eedp.lv

 

Projekta ziņas

Projekta materiāli

Pasākumu plāns lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka "Pape" Papes ezerā.

Stendi Papes ezera informatīvajai takai.

 Informatīvais buklets "LIELĀ DUMPJA biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā"

Informatīvais buklets "LIELĀ DUMPJA biotopu atjaunošana Papes ezerā"