Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”

2018.gada februārī noslēdzies Pasaules Dabas Fonda realizētais projekts “Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape””. Projekta laikā veikti gan pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai, gan tūrisma infrastruktūras atjaunošanai.

Uzsākot darbus 2017.gada aprīlī, atjaunoti lielo savvaļas zālēdāju ganību žogi 3800m garumā, izcirsti krūmi palieņu pļavu atjaunošanai 27,5ha platībā, nopļauti 24,5 ha ūdensaugu Papes ezerā. Veikta informatīvo stendu, norādes zīmju sagatavošana un izvietošana dabas parka “Pape” teritorijā.

Projekts īstenots, lai uzturētu bioloģiski augstvērtīgās palieņu pļavas un biotopus ezerā un tā piekrastē. Papes ezera palieņu pļavās 300ha platībā uzturas vairāk kā 150 lielie savvaļas zālēdāji - savvaļas zirgi un taurgovis. Dzīvnieki nodrošina pļavu uzturēšanu, jo periodiskā teritoriju applūšana, ciņainums un akmeņainība apgrūtina šo pļavu uzturēšanu. Savvaļas zirgi un taurgovis arī nograuž krūmus, niedru atvases, ierobežojot to izplatību.

Projekts realizēts saskaņā ar dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2018) prioritāro pasākumu – Saglabātas un apsaimniekotas bioloģiski nozīmīgās ezera palieņu pļavas, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību (Natura 2000 teritorija). Projekta tiešie mērķi bija saistīti ar Latvijas starptautisko saistību izpildi, ieviešot dabas aizsardzības plānu, t.i., Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīta ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu un līdztekus sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām un to apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.