Pasaules Dabas Fonds veic dabas daudzveidības atjaunošanas un tūrisma infrastruktūras uzturēšanas darbus dabas parkā Pape

2019. gada jūnijā noslēdzies projekts “Apsaimniekošanas pasākumi DP "Pape"”, kurā Pasaules Dabas Fonds ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja dažādus dabas aizsardzības plāna pasākumus dabas daudzveidības un tūrisma infrastruktūras uzturēšanai dabas parkā „Pape”. Šie pasākumi aptver tādu mērķu īstenošanu parkā, kā bioloģiski nozīmīgo Papes ezera piekrastes palieņu pļavu saglabāšanu un apsaimniekošanu, Papes ezera bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, tūrisma infrastruktūras izveidošanu, informācijas pieejamības nodrošināšanu par dabas vērtībām un parka apsaimniekošanu.

Uzsākot darbus 2018. gada vasarā, vairāk kā 9 ha platībā veikta piekrastes pļavu pļaušana un attīrīšana no malās esošā krūmāja. Atkārtota pļavu pļaušana veikta arī šajā vasarā. Projektā veikta arī pļavu atjaunošana 6,5 ha platībā, novācot apaugumu un veicot vēsturiski uzkrājušos atkritumu savākšanu. Tāpat atjaunoti lielo savvaļas zālēdāju ganību žogi 400m garumā un ganību aploku vārti. Dabas parka “Pape” teritorijā veikta informatīvo stendu sagatavošana un izvietošana, atjaunota tualete un izveidota koka laipa pie laivu piestātnes Brušvītos.

Projekts īstenots, lai nodrošinātu DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2021) prioritāro pasākumu ieviešanu, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu. Papildus projektā attīstīta tūrisma infrastruktūra, veicinot atpūtu dabā un nodrošinot sabiedrības informēšanu par parka dabas vērtībām, tās aizsardzības un apsaimniekošanas nepieciešamību ilgtermiņā.

Papes ezera bioloģiski augstvērtīgās palieņu pļavās lielie savvaļas zālēdāji - savvaļas zirgi un taurgovis - nodrošina ezera piekrastes palieņu pļavu uzturēšanu, jo periodiskā teritoriju applūšana, ciņainums un akmeņainība apgrūtina šo pļavu pļaušanu.

Projekts īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.